top of page

เสริมดวงก่อนเริ่มพนัน

คาถาเสริมรวย ดวงพนันพุ่ง ร่ำรวย

โดย นายคาสิโนออนไลน์ | August 20, 2021

การทีนักเดิมพันจะเริมเดิมพันแล้ว นอกจาก ประสบการณ์แล้วยังมีอีกสิงนึงทีสําคัญไม่แพ้กัน นั้นคืออาคมเสริมดวงต่างๆ เพราะสิงเราน ี นอกจากจะสร้างความฮึกเฮิมแล้วยังเพิมความ มันใจให้เหล่านักเดิมพันอีกด้วย

คาถาที่ช่วยในการเดิมพันนันมีจริง หรือไม่? ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องคาถาอาคมมาตังแต่สมัย โบราณแล้ว ซึ่งถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานแล้ว และดูท่าจะ ไม่มีวัน ถูกลืมไปได้ง่ายๆแน่นอน และถึงแม่ปัจจุบันเทคโนโลยี จะพัฒนาไปมากแค่ไหน แต่คนไทยก็ยังมีความเชึ่อหลงเหลืออยู่ ซึ่งเรามักจะเห็นคาถาอาคมต่างๆได้มากมาย เช่น คาถาเรียกเงิน คาถาเรื่องความรัก คาถาเรื่องการงานหรอ แม้แต่คาถาที่เอามาใช้กับการพนันก็มี แต่ถึงจะมีคาถาพวกน ี มาป จุบันเราก ็ ไม่ร ู ้ เหมือนกันวา ่ คาถาพวกน ี ช่วยเรอ งการเดิมพันหรอ ไม่แต่สิง หน ึงท ีสัมผัสได้คือการเรย กขวญ ั กําลังใจ สร ้ างความมันใจ ต่างๆของผู้ใช้เป นอย่างดีเลย

3-Thoth.jpeg

สําหรับคาถาอาคมทีจะมักจะถูกนํามาใช้เพือเสรมดวงในการ เดิมพันนัน ก็มีอยู่มากมากหลากหลายคาถา แต่คาถาอาคมทีดู เหมือนวา่จะได้รับจะถูกใช้กันมากทีสุดนันมีอยู่ 3 คาถาอาคม ด้วยกัน ซึงล้วนแต่ถูกใช้ในหมู่ของนักเดิมพันระดับแนวหน้า ของประเทศทังสิน ซึงคาถาอาคมทัง 3 มีดังต่อไปนี

คาถาเสริมมหาลาภ

คาถาดังกล่าวให้นักเดิมพันทําการสวดก่อนนอนทุกคําคืน จะ ช่วยเสรมดวง และทําให้มีโอกาสถูกหวยบ่อยขึน โดยคาถามี ดังนี

ท่องนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุธทัสสะ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโพ คุณะวกา สัมปจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวนัตุเม

 

คาถาเสริมดวงเงินล้าน

คาถาดังกล่าวนักเดิมพันจะทําการสวดก่อนนอนเปนจํานวน 9 จบ หรอสวดตามจํานวนอายุก็ได้ จะช่วยเสรมดวง เสรมโชคลาภ ให้กับผู้สวด

ท่องนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุธทัสสะ)

นาสังสิโม พรมหา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรมหา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวนัตุเม มหาปญุโญ มหาลาโภ ภะวนัตุเม มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วระทะโย วระโคนายัง

วระหิงสา วระทาสี วระทาสา วระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ

เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

 

คาถาเรยกเงินเสรมทรัพย์

คาถาดังกล่าวให้นักเดิมพันทําการสวดก่อนเรมต้นเดิมพัน 3 จบ จะช่วยเสรมดวงในการเดิมพัน เรยกเงิน เรยกทรัพย์เข้า กระเปาได้ โดยคาถามีดังนี

ท่องนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุธทัสสะ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (สวด 1 จบ)

วระทะโย วระโคนายัง    วระหิงสา วระทาสี วระทาสา วระอิตถิโย พุทธัสสะ    มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม

 

และท่าหากนักเดิมพันอยากจะให้อาคมศักดิสิทธิขึนอย่างมาก การสวดอาคมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ซึงนักเดิมพันจําเป็นต้องปฎิบัติตัวดังนี

ห้ามทําผิดศิล5เด็ดขาดแน่นอนวา่คาถาอาคมมีความศักดิสิทธิเปยอย่างมาก ดังนันนัก เดิมพันควรจะพยายามรักษาศิลเอาไวอ้ย่างเคร่งครัด

ห้ามใช้กลโกงทุกชนิดในการเดิมพัน การใช้คาถาอาคมจะช่วยเสรมดวงและโชคลาภมากขึน แต่ห้ามใช้ กลโกงหรอเล่ห์เหลียมใดๆเพือให้ชนะเดิมพันเด็ดขาด พยายามสวดคาถาเปนประจําทุกวนัอย่างสมําเสมอ การสวดคาถาอาคมทุกวนัอย่างสมําเสมอ จะเปนการเพิ่มพูนให้ คาถาอาคมมีความศักดิสิทธิมากยิงขึน ซึงนันก็จะเปนการส่ง เสรมดวงและโชคลาภของนักเดิมพันให้ดีขึนด้วย

 

และทังหมดนีก็เปนเรองราวเกียวกับคาถาอาคมทีช่วยเสรมดวงใน การเดิมพันให้กับนักเดิมพันทุกท่าน ซึงทัง 3 คาถาอาคมเหล่านีก็ ล้วนแต่ถูกใช้ในหมู่นักเดิมพันระดับเซียนของเมืองไทยแทบทังสิน ซึงถ้าหากนักเดิมพันท่านใดไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จในเรอง ของการเดิมพันเท่าไรนัก ลองนําคาถาอาคมเหล่านีไปใช้กันดูนะ ครับ เชือวา่การเดิมพัน GCLUB ของคุณจะเปนไปอย่างราบรื่นแน่นอน

bottom of page